Žmonės – ekipažai – automobiliai

Greičiau atvirkščiai. Žmonės pavargo nuo malin4, nuo j4 triukšmo, benzino kvapo, nuo būtinumo susilenkti, sėdanf j žemq kėbulą, nuo judėjimo greičio, trukdančio pastebėti gamtos ir architektūros groži. Kai geras oras, iškyla po miestą aukštame atvirame ekipaže yra kur kas jdomesnėl Todėl turis­tams, atvykusiems j Vieną arba Paryži4, Baku arba Tbilisj, pasiūlomi fiakrai ir lando.

Nelengva šių laikų vežikams štai ką pasakoja viena iš tų, vienietis:

— Aplinkui viskas šiuolaikiška, o mes turime likti tokie, kokie buvome. Sakykim, man reikia pakaustyti arklį. Kur aš eisiu? Jūs nepatikėsite j vete­rinarinę ligoninę. lr lauksiu ten savo eilės dvi savaites. Pabandykite nusipirkti maišą aviž41 Benzino jūs rasite visur, fik ne avi14. J4 reikia važiuoti j kaimą. Arba mėšlas. Kaip juo atsikratyti! Sodininkai jo neima, jiems duok dirbtini4 trąš4. Arba kaip sufaisyfi dvivietj ekipažą? Jis turi per šimtą mef4, tad nuolat genda. O kariet4 meistras Vienoje vienas. Jei nori, kad jis fau pada;- ryt4 grąžulą, vėl reikia valiuoti j kaimą medžio pirkti… Taip mes ir gyvena­me, tarsi praeities paminklai.

Vežiko bėdos padeda jsivaizduoti, ką patyrė automobilistai, kai mašin4 buvo tiek, kiek dabar ekipažų, o ekipažų tiek, kiek dabar Mašinų.

Apie automobilį

Aš visai nenoriu apjuodinti automobilį. Niekas neketina atsisakyti puikios greitaeigės mašinos, be kurios dabartinis gyvenimas būt4 nejmanomas. Bet kuo daugiau mes domimės automobiliu, tuo labiau norime žinoti: kas jo pirmtakai? Kaip jis fapo toks, koks yra šiandien? Kokia jo ateitis? leškodami atsakymo, mes neišvengiamai prieiname iki pirm4j4 automobili4 ir… iki eki­paž4.

Kur rasti ekipažą ar automobilį? Nejaugi dėl jo važiuosime j Vieną! Užeikime j didesnj muziej4 — rusišką sodybą, j buvusią karietinę, ratinę. Ten neskubėdami ap­žiūrėsime naging4 baudžiaunink4 ir užsienio meistr4 kūrinius — senovinius ekipažus.

Ziūrėdami j juos, nejučiomis imsime Iyginti. lr iš karto pastebėsime eki­pažo ir net paties naujausio automobilio panašumą. Ko gero, pajusime norą perdirbti ekipažą j automobilj. O apie lyginimą su pirmaisiais automobiliais ir kalbėti netenka. J4 tarpe yra toki4, kurie tikrai perdirbti iš ekipaž4. Su jais susipažinsime toiesniuose skyreliuose.

O dabar atidžiai apžiūrėkime vieną iš ekipaž4, pavyzdžiui, štai šitą ka­rietą. Jai ne mažiau kaip šimtas met4.

Išlenktas rėmas sudaro visos konstrukcijos karkasą. Ant rėmo uždėtas kėbulas, iš apačios prie rėmo pritvirtintos lingės, o prie lingi4 ašys. Elas­tingos lingės saugo rėmą ir kėbulą nuo kratymo nelygiame kelyje.

Priekinė ašis gali sukinėtis aplinkui vertikal4 velenėlj — šerdesą. Vadinasi, rėmas ir kėbulas turi tris atramas: dvi užpakalines linges ir šerdesą. Posūkyje vienas ratas parieda j priekj, o kitas pasiduoda afgal. Kad rafai galėt4 laisvai sukinėtis, priekinė kėbulo dalis — pasostė — aukštai iškelta. Tokia karietos konstrukcija turi trūkurn4: kėbulas su trimis atramos taškais nesta­bilus, pasostės vieta nepatogi; posūkiuose susidaro papildomas krūvis ark­liui jis eikvoja daugiau jėgos pasukti ratams, kuriuos savo mase spaudžia karieta.

Šaltinis: supirkimas panevėžyje. Mūsų draugai iš Panevėžio pasidalino mintimis, kaip buvo senų senovėje. Kaip žmonės kinkydavo arklius, vežimus ir ekipažus.

Patiko? Pasidalink