Markusas nutarė sukurti automobilį pagal savo schemą

Zigfridas Markusas (Siegfried Marcus) nesivaikė garbės ir pajamų. Jam ne­davė ramybės idėja sukurti savaeigį ekipažą. Si idėja jaudino šimtus žmo­nių visame pasaulyje. Kodėl? Paaiškinti nesunku. Paskutiniame praėjusio am­žiaus trečdalyje paspartėjęs pramonės, žemės ūkio ir prekybos vystymasis, pagreitėję žmogaus veiklos tempai reikalavo naujos, lengvos, greitos ir manevringos transporto mašinos. Tokios, kuri būtų nesusijusi su upėmis ir bėgiais, kaip garlaivis arba garvežys, bet, priešingai garo omnibusams, galėtų veikti tuojau pat, be garų sudarymo.

Tuo metu kai kuriose šalyse, pradedant Rusija, jau mokėjo gauti naftą ir perdirbti ją į skystą kurą. Vokietijoje išrado vidaus degimo variklį, naudo­jantj skystą kurą. Jam nebereikėjo gremėzdiško katilo ir pakuros, o masės vienetui tenkantj galingumą turėjo didesni. Automobilio išradėjai jj ir norėjo panaudoti.

Tačiau vien nor4 nepakanka. Reikia dar ir inžinerinių žinių. O Markusas buvo valdininkas. Ir, žinoma, jo bearklis vežimas negalėjo be arklio važiuoti. Tačiau Markuso tėvynė, Austrijos—Vengrijos imperija, kaip ir kitos šalys, privalėjo juk turėti „savo“ automobilio išradėją! Buvo sukurta legenda apie puikias Markuso vežimo savybės. Vežimas ir šiandien eksponuojamas Vie­nos Technikos muziejuje. Prie jo kabo lentelė su užrašu:
Markuso vežimas (1875), vieno cilindro, gulsčias, keturtaktis benzininis variklis, 3/4 AJ PARUOSTAS VEIKTI
Dabar jau įrodyta, kiek čia netiesos. Pagaliau nereikia joki4 ypatingų įro­dymų. Vežimo netobulumas iš karto krinta į akis.

Toli už vandenyno gyveno kitas išradėjas, Džordžas Seldenas (George Selden). Jis irgi buvo valdininkas, ir jo savaeigio ekipažo taip pat niekas nematė veikiančio. Bet Seldenas, gerai žinojęs istatymus, dar 1879 metais pateikė automobilio schemos patentinę paraišką. Paraiška buvo taip para­šyfa, kad bet koks ekipažas su benzininiu varikliu atrodytų išrastas jo pa­ties, Seldeno. lr kai žymiai vėliau Jungtinėse Valstijose pradėjo gaminti automobilius, išradėjas fabrikantams pateikė ieškinį. Jie pasiskirstė į dvi grupes. Dalis fabrikantų įsigijo patentą, kiti jsivėlė j teismo procesą prieš Seldeną.

Procesas truko daug metų. Išradėjas, praturtėjęs iš savo patento eks­ploatacijos, nutarė sukurti automobilj pagal savo schemą, kaip to reikalavo teismas. Besibylinėjanči4 fabrikant4 nelaimei, automobilis veikė!

šaltinis: automobilių supirkimas Ši kompanija superka visų markių automobilius, sunkvežimius, motociklus. Tikrai puikūs ir sąžiningi supirkėjai Alytuje.

Patiko? Pasidalink